white horse

by tim stahl & john guldberg

If you wanna ride
don’t ride the white horse
If you wanna ride
don’t ride the white horse
white horse
don’t ride the white horse
white horse
don’t ride the white horse
no no no

If you wanna be rich
you got to be a bitch

you got to be a bitch
I said rich

rich
you bitch

If you wanna ride
ride the white pony
ride
ride the white pony
white pony
white pony