Healing feeling

by Tim Stahl & John Guldberg

You got that healing feeling
you got that healing feeling
you got that healing feeling
you got the soul
you got that healing feeling
you got the love

You got that healing feeling
you make me happy
you got that healing feeling
you got the love
you got the real love
yeah

You got that healing feeling
you got the soul
you got that healing feeling
you give me love
yeah you give me love
woman I need you so bad